Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU áp dụng 6/12/2021

Thời khoá biểu ĐIỀU CHỈNH áp dụng 29/11/2021

Thời khoá biểu áp dụng 22/11/2021

Thời khoá biểu áp dụng từ 15/11/2021

Thời khoá biểu ĐIỀU CHỈNH Áp dụng từ 8/11/2021

Thời khoá biểu ĐIỀU CHỈNH Áp dụng từ 01/11/2021

Tuần 8: Áp dụng 25/10/2021

Tuần 7: Áp dụng từ 18/10/2021

NĂM HỌC 2021-2022             Thời khoá biểu

Tuần 6: Áp dụng từ 11/10/2021

NĂM HỌC 2021-2022

Thời khoá biểu

Tuần 1-5: Áp dụng từ 20/9/2021 – 9/10/2021

TKB TUẦN 44

TKB TUẦN 41

TKB TUẦN 40

TKB TUẦN 39

TKB TUẦN 38

TKB TUẦN 37

TKB TUẦN 36

TKB TUẦN 35 (CÓ ĐIỀU CHỈNH)

TKB TUẦN 34

TKB TUẦN 29 -33

TKB TUẦN 28 ĐIỀU CHỈNH

TKB TUẦN 28

TKB TUẦN 27

TKB TUẦN 24

TKB TUẦN 23

TKB TUẦN 22

TKB TUẦN 21

TKB TUẦN 17 – 20

TKB TUẦN 16

TKB TUẦN 15

TKB TUẤN 14

TKB TUẦN 13

TKB TUẦN 12

TKB TUAN 11

TKB TUẦN 10

TKB TUẦN 9

TKB TUẦN 8

TKB TUAN 7

TKB TUẦN 6

TKB TUẦN 5

TKB TUẦN 4

TKB TUẦN 3

TKB TUẦN 2 năm học 2020-2021

TKB TUẦN 1 NĂM HỌC 2020 – 2021 Áp dụng từ ngày 24/8 – 29/8/2020