Cơ cấu tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN EMAIL CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Đào Thị Thu dtthu@blu.edu.vn Phụ trách BM 0944.93.00.40
2 Nguyễn Hùng Vĩ nhvi@blu.edu.vn Giảng viên 0945.77.88.98
3 Trần Đức Cường tdcuong@blu.edu.vn Giảng viên 0989.222.521
4 Trần Thanh Dũng ttdung@blu.edu.vn Giảng viên 0913.616.220
5 Huỳnh Liêu Quảng hlquang@blu.edu.vn Giảng viên 0939.005.059
6 Lâm Hoàng Mai lhmai@blu.edu.vn Giảng viên 0948.790.190
7 Ngũ Hữu Khái nhkhai@blu.edu.vn Giảng viên 0907.404.383
8 Huỳnh Văn Viên hvvien@blu.edu.vn Giảng viên 0914.164.116
9 Nguyễn Vinh Quang nvquang@blu.edu.vn Giảng viên 0916.909.737